keskiviikko 21. syyskuuta 2016

Kiinteistöjen manageeraus vuokrataloyhtiössä


Viialan Asuntotuotannolla on 15 vuokrataloa, joissa on yhteensä lähes 300 asuntoa. Pienellä henkilökunnalla joudutaan hallinnoimaan suurta määrää kiinteistöihin ja asuntoihin liittyvää informaatiota.

Viialan Asuntotuotannon tavoitteena on tehostaa kiinteistöjen viestintää ja tiedonhallintaa modernin tietotekniikan avulla hyödyntämällä modernia teknologiaa ja mobiilipalveluita.Kiinteistöjen manageeraus


Modernin tiedonhallinnan ja viestinnän kehittämiseksi on kesällä 2016 tehty järjestelmäkehitystä ja mietitty uusia toimintamalleja.

Lähtökohtana on se, että palvelun ylläpitäjällä on selkeä kokonaiskuva hallinnoitavista kiinteistöistä. Modernit ratkaisut on toteutettu responsiivisilla mobiilitekniikoilla, joten informaatioresurssien hallinta voi tapahtua paikasta riippumatta.

Palveluissa yhdistyy sidosryhmäajattelu, joka kattaa palvelun ylläpito-organisaation, asukkaat, huolto-organisaation sekä tarvittaessa myös laitetoimittajat.  Viestintä tapahtuu pitkälti kiinteistöihin suoraan kytkeytyvien verkkopalveluiden avulla.

Toimintamalleja ja palveluita kehitettäessä erityisenä haasteen on saada eri sidosryhmät tietoisiksi uusista palveluista ja ennen kaikkea saada heidät sitoutumaan palvelun rutiininomaiseen käyttöön.

Huomiota kiinnitetään asiakaspalvelun laatuun ja ajantasaiseen tiedottamiseen. Palveluiden tulee olla myös helppokäyttöisiä.


Vuokra-asuntojen hallinta


Verkkopalvelussa voidaan hallinnoida paitsi kiinteistöjä niin myös niissä olevia asuntoja.


Kuva. Viialan Asuntotuotannon kiinteistöt -näkymä.

Asuntokohtaisesti niiden tila (vapaa, remontissa, varattu) määrittelee näkyvyyden verkkopalvelussa.

Asuntoihin voidaan liittää vapaamuotoisesti esimerkiksi Googlen palveluissa olevaa informaatiota (Ylläpito Google drivella näkyvyys viialanasuntotuotanto.fi verkkosivuilla).


Kuva. Asuntojen pohjapiirrokset.

Vapaana olevat asunnot löytyvät ajantasaisina Viialan asuntotuotannon verkkosivuilta. Asunnoista kiinnostuneet asiakkaat voivat laittaa asuntohakemuksen vireille suoraan palvelusta. Hakemukset tallentuvat suoraan taulukkolaskentaohjelmistoon, josta niiden jatkojalostaminen on helppoa. Reaaliaikaisuus ilmenee mm. siten, että uudesta hakemuksesta tulee ilmoitus suoraan kiinteistöjen manageeraajan sähköpostiin.

Sähköiset ilmoitustaulut


Kiinteistökohtaisille sähköisille ilmoitustauluille voidaan jakaa reaaliaikaisesti informaatiota.Valmiit elektroniset ilmioitustaulupohjat ovat helposti ylläpidettäviä. Niihin on mahdollista liittää mitä tahansa tekstiä, kuvia tai multimediamateriaalia. Ilmoitustaulujen kautta on mahdollista välittää myös asukaspalautetta ja vikailmoituksia.


Buildlink palvelu on integroitu osaksi verkkosivuja ja muita verkkopalveluita.  Saumaton integraatio Googlen palveluihin mahdollistaa kiinteistöihin liittyvien dokumenttien jalostamisen parhailla työkaluilla.  Erityisenä vahvuutena on välineiden yleiskäyttöisyys sekä pitkälle kehitetyt palvelut erilaisten dokumenttien hallinnointiin ja jakamiseen.

Toimintamalleilla ja teknologioilla haetaan skaalautuvuutta  ja kustannustehokkuutta. Sama palvelukokonaisuus tarjoaa ratkaisuja moneen eri käyttöalueeseen.

Huolto- ja ylläpitopalvelut


Huollosta ja ylläpidosta vastaavat tahot kirjautuvat Buildlink-palveluun, jossa heille muodostuu kokonaisnäkemys kiinteistöistä ja niihin liittyvistä (huolto- ja ylläpito) resursseista.  Asianosaiset voivat siirtyä toimenpiteiden kohteena olevan kiinteistön näytölle, jonne esimerkiksi huoltotoimet voidaan kirjata ja josta kirjaukset/toimenpiteet näkyvät reaaliaikaisesti käyttöoikeudet omaaville tahoille. Huoltohenkilöstö voi liittää palveluun tekstiä, valokuvia ja muita dokumentteja. 

Buildlink mahdollistaa kiinteistöihin liittyvien toimintojen kontrolloinnin, seurannan ja raportoinnin.


Toiminta ja palvelut kehittyvät jatkuvastiKiinteistöjen manageerauksen näkökulmasta strateginen suunta on tiedossa ja asioita viedään määrätietoisesti eteenpäin. Palveluiden ja toimintamallien sisäänajaminen vaatii aikansa. Tietyt asiat toimivat paremmin kuin toiset - toimivat digitaaliset ratkaisut otetaan laaja-alaisempaan käyttöön.

Kysymys ei ole suoranaisesta kehittämishankkeesta vaan pikemminkin inkrementalistisesta, vähittäin tapahtuvasta toiminnan kehittämisestä, joka tapahtuu muun toiminnan ohella.


Lisätietoja: Viialan asuntotuotanto, Heikki Rämö (p. 040 335 3060)

maanantai 19. syyskuuta 2016

Buildlink palveluista tiedottaminen

Asukkaille ja muille sidosryhmille Buildlink palvelusta voidaan tiedottaa erillisillä ohjeistuksilla, jotka voidaan sijoittaa ilmoitustaululle tai vaikkapa asukaskansioihin. 
Kuva. Buildlink palveluista tiedottaminen.

Kiinteistöissä liikkuu paljon eri roolissa olevia käyttäjiä, joilla on erilaisia kiinteistöihin liittyviä tietotarpeita.
Kuva. Buildlink informaatiotaulu, jossa kiinteistön palveluita on keskitetysti tarjolla.

Elektroninen ilmoitustaulu, josta löytyvät kiinteistökohtaiset ajantasalla olevat tiedot.  Vaihtoehtoina ovat yleinen kiinteistöön liittyvä tiedotus sekä vikailmoitusliittymä, josta vikailmoitukset saadaan keskitetysti yhteen paikkaan. Lisäksi asiakaspalaute, jonka avulla on helppoa antaa kiinteistöön liittyvää palautetta.

Buildlink informaatiotaulua voidaan täydentää Buildlink tageilla ja/tai palveluntarjoajien omilla lisäpalveluilla, jotka voidaan liittää asiayhteyksissään kiinteistöissä oleviin kohteisiin.Tuomo Paakkanen, CEO (Buildlink Oy)


Yhteystiedot
myynti@buildlink.fi
040 578 8750